روشــــــا درباره  [1]

روشــــــا درباره

testimage

اسفندیاری روشا : خانوادگی نام و نام

فرشید : پدر نام

مرجان : مادر نام

1392 : تولد سال

تیر : تولد ماه

چهارشنبه : تولد روز

20:45 : تولد ساعت

اصفهان سعدی بیمارستان : تولد محل

سانتیمتر 52 : قد

کیلوگرم 3.160 : وزن